2024.05.18.

SzövetIrodalom

A Szövet irodalmi, művészeti és közéleti magazin  legfontosabb célja, hogy teret és lehetőséget adjon íróknak, költőknek, alkotóknak: kezdőknek és ismerteknek, kívülállóknak és fő ízlésformálóknak, fiataloknak és időseknek

Kezdőlap » Farkas Arnold Levente: szűz feszíti keresztre

Farkas Arnold Levente: szűz feszíti keresztre

2 min read
próféta / vagyok és héber is, / egyiptom földjén a / piramis tövében ten / gődtek őseim

harmadik válto
zat, pócsmegyer,
tizennyolc novem
ber huszonnégy,
szombat, próféta
vagyok és héber is,
egyiptom földjén a
piramis tövében ten
gődtek őseim, gyom
rodban görcsölnek
beleim, ninive váro
sa átkozott, laknak

negyedik változat,
pócsmegyer, tizennyolc
november huszonöt,
vasárnap, ninive vá
rosa átkozott, laknak
ott emberek, állatok,
harmadik napja, hogy
mesélek, árnyékom
megrágja a féreg, gyom

ötödik változat, pócs
megyer, tizennyolc no
vember huszonhat,
hétfő, gyomrodban
templom, néma hó
dolat, nem tudja sen
ki, a test elrothad,
ninive, tarzisz, jáfó,
betlehem, feltámad
a csönd, néha elhi
szem, parancsod né

hatodik változat, pócs
megyer, tizennyolc novem
ber huszonhét, kedd, pa
rancsod néma, csöndes
kikötő, az ember léha,
lusta betörő, talán egy
hajó volna igazi, álom
és való között valami,
templom a test, de a

este, pócsmegyer, tizennyolc
december hat, csütörtök,
persze német volt, mint
svájcban a naplemente,
történeteket mesél a téve
désről, a gondolatot tom
pa fény világítja meg, min
den igazság bizonytalan,
kezdetben volt a név, ami
megelőzte a kezdetet, néma
szűz feszíti keresztre teste
det, talán eltemet, talán
a nap lemegy, fügefa alatt

nyolcadik változat,
pócsmegyer, tizennyolc
november huszonhét,
kedd, mint az a bur
ka a testnek, a lélek
persze az angyali szó
ban a lényeg, kúszik
a hajnali hóban a
féreg, tátiti tátiti táti
ti tényleg, jónás, a
próféta, felszállt egy

kilencedik vál
tozat, pócsmegyer,
tizennyolc novem
ber huszonhét,
kedd, jónás, a
próféta, felszállt
egy hajóra, eluta
zott volna jáfó
ból tarziszba, ar
ra jött egy bálna,
száját kitátotta, ju
tott így pokolra,
a bálna gyomrá
ba, kiköpte a part

tizenegyedik változat,
szigetmonostor, tizennyolc
november huszonkilenc,
csütörtök, féregrágta ár
nyék borul a prófétára,
az édes könyvtekercset ke
serüli gyomra, elszárad
a növény, a levele, a szá
ra, halálomig haragszom,
halkan hajtogatja, angyal

tizenkettedik változat,
pócsmegyer, tizennyolc no
vember harminc, péntek,
angyalszárnyon libben a
városban az isten, felesé
ge nincsen, de az a szűz
ott éppen gyermekét hor
dozza gyümölcsízű méhé
ben, öröklétet orozna a
múló időben, a bálna ne

tizenharmadik változat,
pócsmegyer, tizennyolc de
cember egy, szombat, a bál
na neve jónás, a bűnbánaté
gyónás, erény a prófétálás,
a tévedés problémás, a há
látlan nem hálás, a hiány
mély gödröt ás, tisztségét
kapja meg más, az örökös
elmúlás, elmentem én ni
nive városába, de mire

tizennegyedik válto
zat, pócsmegyer, tizen
nyolc december ket
tő, vasárnap, elmentem
én ninive városába,
de mire jármot vettem
nyakamba, meg se tör
tént a csoda, árnyé
komon féreg rág, nin
csen rajta ing, nadrág,
de a gyomra akkora,
belefér egy próféta,
gyermek volt még izrá
el, amikor megszerettem

tizenötödik változat,
szigetmonostor, tizennyolc
decenber három, hétfő,
gyermek volt még izráel,
amikor megszerettem én,
egyiptomból hívtam fia
mat, de puha kötelén a
szeretetnek fordult elle
nem, úgy szerettem őt,
mint aki saját arcához
emeli a csecsemőt, jónás,
a bálnavadász, ninivébe

tizenhatodik változat,
pócsmegyer, tizennyolc de
cember négy, kedd, jónás,
a bálnavadász, ninivébe
elhajózott, három nap és
három éjjel gyötrődő me
sét mondott, hivataláról
lemondott, keresett egy
árnyékot, de álmában is
a bálna gyomrában hány
kolódott, jónást a cet,
ha elnyeli, miként az úr

Farkas Arnold Levente legutóbb a Szöveten:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

© 2021–2023 | SzövetIrodalom | Minden jog fenntartva | Newsphere by AF themes.